گروه فشرده هیکسون 90

نگاه هابل در 16 ماه می به کدام سمت بود

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۸ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹

این سه کهکشان به نام NGC 7173 (چپ وسط) ، NGC 7174 (سمت راست میانه) و NGC 7176 (پایین سمت راست) بخشی از گروه کامپوزیت گروه فشرده هیکسون 90 به نام ستاره شناس پاول هیکسون هستند که گروه های کوچکی از کهکشان ها را مانند این دسته بندی کردند.

تبریز امروز:

16 ماه می

در 16 مه 2006
این سه کهکشان به نام NGC 7173 (چپ وسط) ، NGC 7174 (سمت راست میانه) و NGC 7176 (پایین سمت راست) بخشی از گروه کامپوزیت گروه فشرده هیکسون 90 به نام ستاره شناس پاول هیکسون هستند که گروه های کوچکی از کهکشان ها را مانند این دسته بندی کردند.


نظرات کاربران


@