تلسکوپ فضایی هابل درتاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1387 به کدام سو می نگریست؟

نقاط قرمز در سیاره مشتری

تاریخ انتشار : ۰۹:۵۵ ۲۰-۰۲-۱۳۹۹

این تصویر در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1387 سه نقطه قرمز را در جو مشتری ثبت می کند. نقطه معروف قرمز بزرگ در سمت راست ظاهر می شود ، در حالی که نقطه قرمز Jr در سمت چپ پایین قرار دارد و یک "لکه قرمز " کوچکتر نیز در سمت چپ ظاهر می شود.

تبریز امروز:

تصویر 9 ماه می تلسکوپ هابل

این تصویر در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1387 سه نقطه قرمز را در جو مشتری ثبت می کند. نقطه معروف قرمز بزرگ در سمت راست ظاهر می شود ، در حالی که "Red Spot Jr."

یا همان نقطه قرمز  Jr در سمت چپ پایین قرار دارد و یک "لکه قرمز " کوچکتر نیز در سمت چپ ظاهر می شود.


نظرات کاربران


@