برای روز معلم !

معلم و ارسطوی شهر ما !

تاریخ انتشار : ۰۲:۴۰ ۱۳-۰۲-۱۳۹۹

معلم های ما بسیارند ، از مادر که زبان و صحبت را به ما آموخت تا پدر که راه و رسم زندگی را و مردان و زنانی که برای مردمان جامعه الگو گذاشتند و آنان که در مدرسه و دانشگاه ، دستان انسان ها را برای رشد گرفتند .... روز همه معلم ها مان گرامی باد ...

تبریز امروز:

ارسطو ارمغانی

وارد کلاس شد، لحظه هایی درنگ کرد ، کلاس ساکت شده بود . چند دقیقه برای حاضرین در کلاس صحبت کرد ، از موضوع درس،  از آینده و از مهندس بودن ! و درس ریاضی در دانشگاه آغاز شد ! معادله ای بر روی تخته سیاه با گچ نوشت ، سپس آن را حل کرد , و بعد چند معادله برای حل به دانشجویان گفت و توضیح درس آغاز شد !

***

در تبریز مهندسی را نمی توان یافت که "ارسطو ارمغانی " را نشناسد ، سال ها "استاد" بودن و سال ها داشتن خلق و خویی ویژه ، او را جزو ممتازترین معلم های شهر  معرفی می کند. دکتر ارسطو ارمغانی نماد استادی است که الگوهای زندگی مادی کمتر در او رسوخ یافته است . مرد و معلمی که فقط آموخته است ...... علم و اخلاق و فرهنگ را ...

***

معلم های ما بسیارند ، از مادر که زبان و صحبت را به ما آموخت تا پدر که راه و رسم زندگی را و مردان و زنانی که برای مردمان جامعه الگو گذاشتند و آنان که در مدرسه و دانشگاه ، دستان انسان ها را برای رشد گرفتند .... روز همه معلم ها مان گرامی باد ...


نظرات کاربران

استاد ارمغانی اسطوره تکرار نشدنی

رامین اسکندری

@