خبر های ویژه

26 آذر 1400

پاره ای از روح من با او رفت ! ( بخش سوم - در ستايش‌ نومزاموويني‌ ماندلا )

زندگی وینی ماندلا ، نوشته آن بنجامین ، ترجمه ی حسین یوسفی

من‌ به‌ ديني‌ تعلق‌ دارم‌ كه‌ رستگاري‌ يا رهايي‌ با انواع‌ مختلف‌ رنج‌ بردن‌ و با تحمل‌ آزادانه‌ شخص ايمن‌ مي‌ماند را آموزش‌ مي‌دهد. من‌ مطمئنم‌ كه‌ اديان‌ ديگر نيز مسائل‌ زيادي‌ براي‌ آموختن‌ دارند. آنچه‌ را كه‌ تجربه‌ انسان‌ مي‌تواند نشان‌ دهد آن است كه خانم ‌ماندلا تمامي‌ آنچه‌ را كه‌ رنج‌ آزادي‌ معني‌ مي‌دهد را آزمايش‌ نموده‌ است‌. او بخاطر ارتكاب‌ به‌ اعمال‌ جنايي‌ در زندگي‌اش‌ مجازات‌ نگرديده‌ است‌ بلكه‌ بخاطر زندگيش‌كه‌ مظهر رنج‌ و تلاش‌ انسان‌ سياه‌ براي‌ كسب‌ عدالت‌ و آزادي‌ مي‌باشد متحمل‌ گرديده‌ است‌. او مشكلات‌ و ناراحتي‌ را براي‌ من‌ و شما تحمل‌ نموده‌ است‌ كه‌ شايسته‌ زندگي‌ بهتر از آنچه‌ كه‌ در آفريقاي‌ جنوبي‌ ملاحظه‌ مي‌كنيم‌ مي‌باشيم‌ و بايد ارائه‌ شود. در كتاب‌ مقدس‌ مسيحيان‌ چنين‌ آمده‌ است‌: عشقي‌ بزرگتر از آن‌ عشقي‌ كه ‌انسان‌ زندگي‌اش‌ را بخاطر زندگي‌ دوستش‌ بدهد وجود ندارد

تبریز امروز:

 

 اسقف‌ماناس‌بوتلزي‌- -bishop manas buthelezi

 اسقف‌ماناس‌بوتلزي‌

                «نومزامو ماندلا منصف‌تر از هر سياهپوست‌ ديگري‌ است‌. او بطور كاملاً پنهاني‌، در طول‌ سال‌ها تجربه‌ زندگيش‌ تقريباً تمامي‌ همه‌ قوانيني‌ مانند مبارزه‌ با قانون‌ كمونيسم‌ و تروريسم‌ را براي‌ آن‌هايي‌ كه‌ تنفرشان‌ را عليه‌ سياست‌ آپارتايد اظهار مي‌دارند جمع‌آوري‌ نمود. كاملاً واضح‌ است‌ او بطور سيستماتيك‌ مورد آزار قرارگرفته‌، توقيف‌ گشته‌، بازداشت‌ و زنداني‌ شده‌ و حتي‌ همه‌ آن‌ اعمال‌ خشني‌ را كه‌ به ‌ندرت‌ قوانين‌ جنايي‌ توصيه‌ مي‌نمايند براي‌ آزار او مورد استفاده‌ قرار گرفتند را تحمل‌ نموده‌ است‌.

                «او با احساسي‌ بسيار عميق‌ شايستگي‌ داشتن‌ «مادر سياهان‌» را پيدا مي‌كند. مي‌خواهم‌ بگويم‌ كه‌ مسئله‌ ساده‌اي‌ نيست‌، با وجودي‌ كه‌ همسر يكي‌ از افراد رهبري ‌زنداني‌ سياهپوستان‌ مي‌باشد، اما علاوه‌ بر آن‌ شايسته‌ و لايق‌ آن‌ عنوان‌ نيز مي‌باشد.

                «من‌ به‌ ديني‌ تعلق‌ دارم‌ كه‌ رستگاري‌ يا رهايي‌ با انواع‌ مختلف‌ رنج‌ بردن‌ و با تحمل‌ آزادانه‌ شخص ايمن‌ مي‌ماند را آموزش‌ مي‌دهد. من‌ مطمئنم‌ كه‌ اديان‌ ديگر نيز مسائل‌ زيادي‌ براي‌ آموختن‌ دارند. آنچه‌ را كه‌ تجربه‌ انسان‌ مي‌تواند نشان‌ دهد آن است كه خانم ‌ماندلا تمامي‌ آنچه‌ را كه‌ رنج‌ آزادي‌ معني‌ مي‌دهد را آزمايش‌ نموده‌ است‌. او بخاطر ارتكاب‌ به‌ اعمال‌ جنايي‌ در زندگي‌اش‌ مجازات‌ نگرديده‌ است‌ بلكه‌ بخاطر زندگيش‌كه‌ مظهر رنج‌ و تلاش‌ انسان‌ سياه‌ براي‌ كسب‌ عدالت‌ و آزادي‌ مي‌باشد متحمل‌ گرديده‌ است‌. او مشكلات‌ و ناراحتي‌ را براي‌ من‌ و شما تحمل‌ نموده‌ است‌ كه‌ شايسته‌ زندگي‌ بهتر از آنچه‌ كه‌ در آفريقاي‌ جنوبي‌ ملاحظه‌ مي‌كنيم‌ مي‌باشيم‌ و بايد ارائه‌ شود. در كتاب‌ مقدس‌ مسيحيان‌ چنين‌ آمده‌ است‌: عشقي‌ بزرگتر از آن‌ عشقي‌ كه ‌انسان‌ زندگي‌اش‌ را بخاطر زندگي‌ دوستش‌ بدهد وجود ندارد (جان‌، فصل‌ پانزدهم‌، قسمت‌ سيزدهم).

                «اگر كسي‌ نسبت‌ به‌ عشق‌ نومزامو ماندلا به‌ مردم‌ و آفريقاي‌ جنوبي‌ ترديد نماييد بايد نگاهي‌ به‌ آنچه‌ كه‌ او تحمل‌ كرده‌ است‌ بياندازد.»

شايد كسي‌ از اينكه‌ چرا اين‌ همه‌ من ‌به‌ جنبه‌ تحمل‌ مشكلات‌ زندگي‌ ويني‌ماندلا اهميت‌ مي‌دهم‌ تعجب‌ نمايد. اين‌ كار را به‌ اين‌ دليل‌ انجام‌ مي‌دهم‌ كه‌ افراد زيادي‌ هستند كه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ ارزيابي‌ نتيجه‌ آن ‌صحبت‌ مي‌كنند. اينچنين‌ افرادي‌ اغلب‌ با توجه‌ با نتيجه‌ مقاومتي‌ كه‌ كرده‌اند تسليم ‌شده‌ و از اصل‌ موضوع‌ فاصله‌ گرفته‌ و به‌ راست‌ متمايل‌ گرديده‌اند. اما خانم‌ ماندلا تا آخر ايستادگي‌ كرده‌ و به‌ تفنگ‌هايش‌ تكيه‌ كرده‌ است‌.

                «آن‌ را به‌ دليل‌ ديگري‌ نيز انجام‌ مي‌دهم‌. شما هرگز چيزي‌ را از هيچ‌ بدست ‌نمي‌آوريد. علتي‌ كه‌ مانع‌ پديد آمدن‌ رهبران‌ شهيد با گرايشات‌ مادي‌ مي‌گردد آنست ‌كه‌ نمي‌توانند اميدوار به‌ انجام‌ اهداف‌ راهشان‌ باشند. تنها مذاهب‌ بزرگ‌ هستند كه ‌رهبراني‌ با درجه‌ اخلاقي‌ تا آن‌ حد والا كه‌ آن‌ها را قادر به‌ تحمل‌ آزمايشات‌ سخت‌ وآزار شكنجه‌ توسط‌ دشمنان‌ و بدگويان‌ را مي‌نمايد بوجود مي‌آورد.

                «خانم‌ نومزامو ماندلا بايستي‌ از نوع‌ چنين‌ قهرماناني‌ شمرده‌ شود. من‌ نمي‌توانم‌ در انجام‌ وظيفه‌ام‌ در ذكر كردن‌ اسامي‌ كساني‌ كه‌ علاوه‌بر خانم‌ ماندلا چنين‌ وضعيت‌ دشواري‌ را تحمل‌ مي‌نمايند كوتاهي‌ نمايم‌. هنوز هم‌ افرادي‌ هستند كه‌ در ممنوعيت‌، توقيف‌ و زندان‌ بسر مي‌برند و بعنوان‌ بخشي‌ از استراتژي‌ سياسي‌  كه‌ براي‌ به‌ سكوت‌ كشاندن‌ تمام‌ مخالفين‌ تبعيض‌ نژادي‌ بجز آناني‌ كه‌ از طريق‌ انستيتوهاي ‌مجري‌ سياست‌ توسعه‌يافتگي‌ حاكميت‌ تأمين‌ مي‌گردند، براساس‌ مرام‌ و عقيده‌شان ‌مبارزه‌ مي‌نمايند. آن‌ها بره‌هايي‌ هستند كه‌ به‌ منظور گماردن‌ آنان‌ به‌ منصب‌هاي‌ حكومتي‌ خيلي‌ كوچك‌ انواع‌ حقارت‌ را تحمل‌ مي‌نمايند.

                «شايد بسياري‌ از آناني‌ كه‌ براي‌ ما شناخته‌ شده‌ نيستند، هرگز چيزي‌ از جريان‌ مبارزه‌شان‌ در هيچ‌ كتابي‌ و يا روزنامه‌اي‌ نوشته‌ نشود. گريه‌ها و اشك‌هاي‌ اقوام‌ و بستگانشان‌ و خانه‌ خرابي‌ كه‌ بخاطر اعمال‌ سياسي‌شان‌ پديد آمده‌ است‌ در معرض‌ ديد و توجه‌ مردم‌ قرار نگيرد. آن‌ها با سادگي‌ بخشي‌ از آن‌ افرادي‌ هستند كه ‌بازداشت‌ مي‌شوند و زنداني‌ مي‌گردند. بخاطر احترام‌ به‌ شخصيت‌هايي‌ چون ‌نومزاموماندلاست‌ كه‌ او مانند هديه‌اي‌ خدادادي‌ به‌نظر مي‌آيد.

Part of my soul went with him

                «حقايق‌ فوق مرا ترغيب‌ مي‌نمايد تا بيشتر از آن‌ بگويم‌ كه‌ خوشحالم‌ از اينكه ‌نومزاموماندلا توقيف‌، ممنوع‌، بازداشت‌ و زنداني‌ گرديده‌ است‌. نام‌ و برازندگي‌ و آوازه‌اش‌ حتي‌ بي‌تفاوت‌ترين‌ افراد را نيز وادار مي‌نمايد تا از واقعيت‌ دستگيري‌، بازداشت‌ و زنداني‌ شدنش‌ آگاهي‌ يابد. تأثير و نفوذ آوازه‌ و شهرت‌ او به‌ جلوه‌ نمودن ‌و نمايان‌ گرديدن‌ افرادي‌ كه‌ در سلول‌هاي‌ نامعلوم‌ و تبعيدگاه‌هاي‌ دوردست ‌قرباني‌هاي‌ جنايات‌ سياسي‌ مي‌شوند، اشخاصي‌ كه‌ حرفي‌ براي‌ گفتن‌ دارند اما كسي‌در فكر آن‌ها نمي‌باشد را كمك‌ مي‌نمايد. از خلال‌ داستان‌ زندگي‌ او مي‌توانيم‌ داستان ‌زندگي‌ بسياري‌ از افراد ديگر را نيز ببينيم‌. او پنجره‌ايست‌ كه‌ از آن‌ حتي‌ ضعيف‌ترين ‌چشم‌ها در تيره‌گي‌ و تاريكي‌، با مقاومت‌ در برابر ناملايمات‌، دستگيري‌ و بازداشت ‌روشن‌ مي‌شوند. با او ابهامات‌ روشن‌ مي‌شوند. او از آن‌ نوع‌ افراديست‌ كه‌ مطبوعات ‌و تبليغات‌ هم‌ نمي‌توانند حتي‌ در سال‌هاي‌ سكوت‌ قانوني‌ و دوران‌ افت‌ مبارزه‌ نيز فراموشش‌ نمايند. بدين‌ علت‌ است‌ كه‌ من‌ مي‌گويم‌ او هديه‌اي‌ خدادادي‌ است‌. او نمونه‌ مجسم‌ روح‌ مردم‌ سياه‌ بوده‌ و مي‌باشد.

 

 به‌ قلم‌: اسقف‌ماناس‌بوتلزي‌،

رئيس‌ شوراي‌ كليساي‌هاي‌ آفريقاي‌ جنوبي‌،

اسقف‌ كليساي‌ لوتيران‌ آفريقاي‌ جنوبي‌.

 

 

 

Hossein Yousefi  -حسین یوسفی

 

در ستايش‌ نومزاموويني‌ ماندلا از کتاب  "پاره ای از روح من با او رفت" زندگی وینی ماندلا 

ترجمه ی حسین یوسفی 

 

-----------------------------------------------------------

بخش اول : http://tabriz-emrooz.ir/5257

بخش دوم: http://tabriz-emrooz.ir/5321

ارتباط با تبریز امروز

اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.

info@tabriz-emrooz.ir

اشتراک در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.

کانل تلگرام تبریز امروز

فرم تماس با تبریز امروز

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی وتولید توسططراح وب سایت