افریقا

هنر صنایع دستی در حمایت از پناهندگان سودان جنوبی قرار می گیرد

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۱ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

با امید به آینده آنیت لیلا می گوید : "فقط خدا می داند که چرا من اینجا هستم ،" وقتی جنگ شروع شد ، من تصور نمی کردم که وسط آن قرار بگیرم ." شوهر آنیت کشته شد و دخترش در جنگ داخلی که در سال 2016 در سودان جنوبی اوج گرفت ، ناپدید شد. در اینجا او در مقابل میلای خود ، یک ملافه سنتی دست دوزی قرار دارد که بسیاری از پناهندگان سودانی به اوگاندا آورده اند. این ملافه ها الهام بخش اپروژه میلایای غیرانتفاعی است که از هنرمندان در اردوگاه پناهندگان بیدی بیدی در اوگاندا حمایت می کند

تبریز امروز:

زنان پناهنده در  افریقا

با امید به آینده  آنیت لیلا می گوید : "فقط خدا می داند که چرا من اینجا هستم ،" وقتی جنگ شروع شد ، من تصور نمی کردم که وسط آن قرار بگیرم ." شوهر آنیت کشته شد و دخترش در جنگ داخلی که در سال 2016 در سودان جنوبی اوج گرفت ، ناپدید شد. در اینجا او در مقابل میلای خود ، یک ملافه سنتی دست دوزی قرار دارد که بسیاری از پناهندگان سودانی به اوگاندا آورده اند. این ملافه ها  الهام بخش اپروژه میلایای غیرانتفاعی است که از هنرمندان در اردوگاه پناهندگان  بیدی بیدی  در اوگاندا حمایت می کند


نظرات کاربران


@