سنگال

نماز برای دعا علیه کرونا ویروس

تاریخ انتشار : ۰۱:۴۷ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸

در یک نمازجمعه در تاریخ 4 مارس ، جمعی از اهالی سنگال علیه کرونا در داکار ، پایتخت سنگال شرکت می کند. این امر پس از تایید شیوع بیماری در کشور انجام شد.

تبریز امروز:

نماز در سنگال

در یک نمازجمعه در تاریخ 4 مارس ، جمعی از اهالی سنگال علیه کرونا در داکار ، پایتخت سنگال شرکت می کند. این امر پس از تایید شیوع بیماری در کشور انجام شد.

 


نظرات کاربران


@