کنگو افریقا

اسکن روزانه کارگران معدن الماس

تاریخ انتشار : ۰۲:۲۷ ۰۵-۰۹-۱۳۹۸

آنها در معادن سرزمین خودشان مانند برده به کار مشغولند و هر روز برای کنترل اینکه قطعه ای از الماس را قورت نداده باشند بعد از اسکن از معدن خارج می شوند

تبریز امروز:

مرد سیاه و معدن الماس

آنها در معادن سرزمین خودشان مانند برده به کار مشغولند و هر روز برای کنترل اینکه قطعه ای از الماس را قورت نداده باشند بعد از اسکن از معدن خارج می شوند


نظرات کاربران


@