اریش ازر هنرمند آلمانی ؛ متن از توفیق وحیدی آذر

قصه های من و بابام - شباهت

تاریخ انتشار : ۱۱:۵۷ ۳۰-۰۹-۱۴۰۰

یک روز بابام گفت که امروز روز تعطیل است بیا برویم به باغ وحش ! من هم خوشحال با او به راه افتادم ! در باغ وحش ابتدا به طرف استخر حیوانات آبزی راه افتادیم و در کنار استخر مشغول تماشای آب بودیم که ناگهان یک فک دریایی سرش را از توی آب بیرون آورد. من و بابام با دقت مشغول تماشای فک بودیم تا اینکه کله ی فک دوم هم از توی آب بیرون آمد! قیافه فک بسیار آشنا به نظر می رسید ، به فک نگاه کردم و سپس به بابام !؟ واااااای ! بابام هم متوجه موضوع شباهت شده بود. بابام کمی به فکر فرو رفت و با دلخوری دست من را گرفت و با شدت کشید تا از باغ وحش بیرون برویم!

تبریز امروز:

 

 یک روز بابام گفت که امروز روز تعطیل است بیا برویم به باغ وحش ! من هم خوشحال با او به راه افتادم !  در باغ وحش ابتدا به طرف استخر حیوانات آبزی راه افتادیم و در کنار استخر مشغول تماشای آب بودیم که ناگهان یک فک دریایی سرش را از توی آب بیرون آورد. من و بابام با دقت مشغول تماشای فک بودیم تا اینکه کله ی فک دوم هم از توی آب بیرون آمد! قیافه فک بسیار آشنا به نظر می رسید ، به فک نگاه کردم و سپس به بابام !؟ واااااای ! بابام هم متوجه موضوع شباهت شده بود. بابام کمی به فکر فرو رفت و با دلخوری دست من را گرفت و با شدت کشید تا از باغ وحش بیرون برویم!  

 

 

یک قصه هابی من و بابام  - شباهت - Erich Ohser

قصه هابی من و بابام  - شباهت - Erich Ohser

قصه هابی من و بابام  - شباهت - Erich Ohser

قصه هابی من و بابام  - شباهت - Erich Ohser

 


نظرات کاربران


@