نماز مسلمان برای قربانیان

اقامه نماز میت غیابی برای قربانیان زلزله امروز در مسجدالاقصی

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۹ ۱۷-۱۱-۱۴۰۱

صدها نفر از مردم فلسطین امروز برای قربانیان زلزله ترکیه و سوریه در مسجدالاقصی در قدس اشغالی نماز میت غیابی ادا کردند.

تبریز امروز:

اقامه نماز میت غیابی - قربانیان -زلزله -مسجدالاقصی

مردم فلسطین برای قربانیان زلزله ترکیه و سوریه امروز در مسجدالاقصی در قدس اشغالی نماز میت غیابی اقامه کردند.

 صدها نفر از مردم فلسطین امروز برای قربانیان زلزله ترکیه و سوریه در مسجدالاقصی در قدس اشغالی نماز میت غیابی ادا کردند.


نظرات کاربران


@