ارزیابی نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

امانوئل مکرون اول - مارین لوپن راستگرای افراطی دوم

تاریخ انتشار : ۰۲:۰۶ ۲۲-۰۱-۱۴۰۱

نتایج اولیه انتخابات خبر از ادامه آن در دور دوم خواهد بود

تبریز امروز:

ارزیابی نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

امانوئل مکرون ۲۸.۶٪
مارین لوپن راستگرای افراطی ۲۴.۴٪
ژان لوک ملانشون چپگرای افراطی ۲۰.۲٪
اریک زمور راستگرای افراطی ۶.۸٪
والری پکرس حزب راستگرای جمهوریخواهان ۴.۶٪
یانیک ژادو از حزب سبزها ۴.۶٪
ژان لاسال ۴.۲٪
فابین روسل کمونیست ۲.۵٪
آن ایدالگو از حزب سوسیالیست ۱.۹٪
نیکلا دوپون انیان راستگرا ۱.۹٪
فیلیپ پوتو حزب نوین ضدسرمایه داری ۰.۷٪
ناتالی آرتو حزب مبارزه کارگری ۰.۶٪


نظرات کاربران


@