مهندس حبیب شایان فر دار فانی را وداع گفت !

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۲ ۰۷-۰۴-۱۴۰۰

با هم صحبت کرده بودیم تا در مورد اندوخته هایش در مورد باغات سبزی غرب تبریز به من بگوید ، اما فرصتی نبود و فرصتی پیش نیامد ! چقدر بد ! و چقدر تاسف بار ! شتیده بودم کمی حالش خوب نیست ، اما زنگ زدم ؛ می خواستم صحبت را کوتاه بکنم ، اما او نخواست و دوست داشت از این ماجرای تبریز و باغات سبزی اش بیشتر بگوید،حس مثبت به شهر و به اقلیم، به پدیده های ممتاز و برترش ! صحبت ها که تمام شد ، گفت بیا این شماره تلفن را هم بگیر ، قرار بگذار و جمع خواهیم شد ............ اما نشد ! او را انسانی نیک اندیش ،شریف و توانمند می شناختند ، تلاشگری در عرصه کشاورزی و آب ! مهندس حبیب شایان فر هفته گذشته دیار فانی را وداع گفت و............. به سوی معبود و دیار باقی رفت ؛ یادش گرامی ؛ روحش شاد و در آرامش باد.

تبریز امروز:

حبیب شایان فر -Habib Shaian Far

با هم صحبت کرده بودیم تا در مورد اندوخته هایش در مورد باغات سبزی غرب تبریز به من بگوید ، اما فرصتی نبود و فرصتی پیش نیامد ! چقدر بد ! و چقدر تاسف بار !

شتیده بودم کمی حالش خوب نیست ، اما زنگ زدم ؛ می خواستم صحبت را کوتاه بکنم ، اما او نخواست و دوست داشت از این ماجرای تبریز و باغات سبزی اش بیشتر بگوید،حس مثبت به شهر  و به اقلیم، به پدیده های ممتاز و برترش ! صحبت ها که تمام شد ، گفت بیا این شماره تلفن را هم بگیر ، قرار بگذار و جمع خواهیم شد ............ اما نشد !

او را انسانی نیک اندیش ،شریف و توانمند می شناختند ، تلاشگری در عرصه کشاورزی و آب !

 مهندس حبیب شایان فر هفته گذشته دیار فانی را وداع گفت  و............. به سوی معبود و دیار باقی رفت ؛ یادش گرامی ؛ روحش شاد و در آرامش باد.

 


نظرات کاربران


@