خبر ی از پارک صدف تبریز

مجسمه ی پسر بچه ی شلوغ گم شد ! + ویدئو

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۵ ۲۶-۰۷-۱۳۹۹

یکی از مجسمه های کودکان در حالی شیطنت و بازی در پارک صدف گم شد! مثل ماجرای گم شدن شناسنامه ی آن مرد !!! و شهادت شاهدش ! می گویند شناسنامه مردی گم می شود ، ثبت احوال یک نفر شاهد می خواهد ؛ مرد شاهد را برای اداره ثبت می برد ! از او می پرسند ، خوب شهادت بده که چی شد؟ شاهد می گوید ، هیچی ! من داشتم می رفتم که ناگهان دیدم شناسنامه این آقا درخیابان از دستش افتاد و ناگهان گم شد !!! *** ماجرای گم شدن مجسمه ی یکی از بچه های شلوغ در پارک نیز مانند همین موضوع است ! مجسمه پسرک بازیگوش که برای دیگران شکلک در می آورد ! در پارک یک دفعه گم شد ! این مجسمه پینوکیو نبود که ناگهان پری مهربان بهش جانی بدهد تا راه بیافتد و برود و یا فریب روباه مکار و گربه نره را هم بخورد ، هم سنگین وزن بود و هم آنقدر بتن زیر پایش ریخته بودند که امکان فرار و گم شدن نداشت. هرچند آن یکی مجسمه هم خیال فرار از پارک بسرش زده بود ! اما فرارش ناکام مانده بود ! شاید هم دوران کرونا است و مجسمه ها هم واهمه از ویروس دارند ، هرچند آدم ها و دولتی ها چندان محلش نمی گذارند. حامد لطف الله پور مجسمه ساز جوان اکنون مات و مبهوت از گم شدن مجسمه اش است و نمی داند کجا را بگردد.

تبریز امروز:

 

 یکی از مجسمه های کودکان در حالی شیطنت و بازی در پارک صدف گم شد! مثل ماجرای گم شدن شناسنامه ی آن مرد !!! و شهادت شاهدش !

می گویند شناسنامه مردی گم می شود ، ثبت احوال  یک نفر شاهد می خواهد ؛ مرد شاهد را برای اداره ثبت می برد ! از او می پرسند ، خوب شهادت بده که چی شد؟ شاهد می گوید ، هیچی ! من داشتم می رفتم که ناگهان دیدم شناسنامه این آقا درخیابان از دستش افتاد و ناگهان گم شد !!!

***

ماجرای گم شدن مجسمه ی یکی از بچه های شلوغ در پارک نیز مانند همین موضوع است ! مجسمه پسرک بازیگوش که برای دیگران شکلک در می آورد ! در پارک یک دفعه گم شد !

این مجسمه پینوکیو نبود که ناگهان پری مهربان بهش جانی بدهد تا راه بیافتد و برود و یا فریب روباه مکار و گربه نره را هم بخورد ، هم سنگین وزن بود و هم آنقدر بتن زیر پایش ریخته بودند که امکان فرار و گم شدن نداشت. هرچند آن یکی مجسمه هم خیال فرار از پارک بسرش زده بود ! اما فرارش ناکام مانده بود ! شاید هم دوران کرونا است و مجسمه ها هم واهمه از ویروس دارند ، هرچند آدم ها و دولتی ها چندان محلش نمی گذارند.

حامد لطف الله پور مجسمه ساز جوان اکنون مات و مبهوت از گم شدن مجسمه اش است و  نمی داند کجا را بگردد.


نظرات کاربران


@