تصاویر مزرعه از کاوه وحیدی آذر

فصل جمع آوری کدوی سراب

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۸ ۲۶-۰۷-۱۳۹۹

تصویر فصل پاییز تصویر درو محصول است ، رنگ زرد صحرا را پر کرده است و این گونه است که زحمات کشاورز ثمر خود را نشان می دهد.

تبریز امروز:

فصل محصول - کدو - سراب

فصل محصول - کدو - سراب

فصل محصول - کدو - سراب

فصل محصول - کدو - سراب

فصل محصول - کدو - سراب

تصویر فصل پاییز تصویر درو محصول است ، رنگ زرد صحرا را پر کرده است  و این گونه است که زحمات کشاورز ثمر خود را نشان می دهد.

عکس هایی از  کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@