تبریز

پلمپ دیوار در شهرک سهند

تاریخ انتشار : ۱۳:۳۰ ۱۲-۰۷-۱۳۹۹

دیدن یک بلوک بتنی سنگین وزن در مقابل یک ساختمان و یک مغازه مدت هاست به یک منظره طبیعی در شهر تبریز تبدیل شده است ، گاه بلوک بتونی کمی با فاصله از در ورودی می افتد و مغازه دار به کار خود مشغول می شود و بلوک گذار هم کار خود را کرده است و به وظیفه خود عمل کرده است ... حتی گاه بلوک بتونی یک دهنه از مغازه را می بندد و دهنه دیگر مغازه بدون مانع باقی می ماند وصاحب مغازه غیرمجاز با مشکلات زیادی در ادامه کار اجرای و احداث مغازه خود مواجه نمی گردد...اما ماجرای بلوک گذاری در شهرک سهند شکلی دیگر پیدا کرده است ، در این شهرک دیوار پلمپ شده است که یک دفعه صاحب ملک دیوار را خراب نکند تا یک دفعه مغازه ای بجای دیوار پیدا شود... به هر حال تمام مشکلات با پول حل می شود و بلوک که برداشته می شوند ، مغازه ای با حل مشکل طرح تفضیلی و بی نیاز از ناراحتی همسایه و شهروند افتتاح می شود.

 

تبریز امروز:

پامپ دیوار  در شهر سهند تبریز

دیدن یک بلوک بتنی سنگین وزن در مقابل یک ساختمان و یک مغازه مدت هاست به یک منظره طبیعی در شهر تبریز تبدیل شده است ، گاه یک شیطنتی هم در این ماجرا اتفاق می افتد ، که بلوک بتونی کمی با فاصله از در ورودی می افتد و مغازه دار به کار خود مشغول می شود و بلوک گذار هم کار خود را کرده و وظیفه اش تمام شده است ... حتی گاه بلوک بتونی یک دهنه از مغازه را می بندد و دهنه دیگر مغازه بدون مانع باقی می ماند وصاحب مغازه غیرمجاز با مشکلات زیادی در ادامه کار اجرای و احداث مغازه خود مواجه نمی گردد..

پلمپ دیوار در شهر سهند تبریز

پلمپ دیوار در شهر سهند تبریز

.اما ماجرای بلوک گذاری در شهرک سهند شکلی دیگر پیدا کرده است ، در این شهرک دیوار پلمپ شده است که یک دفعه صاحب ملک دیوار را خراب نکند تا یک دفعه مغازه ای بجای دیوار پیدا شود... به هر حال تمام مشکلات با پول حل می شود و بلوک که برداشته می شوند ، مغازه ای با حل مشکل طرح تفضیلی و بی نیاز از ناراحتی همسایه و شهروند افتتاح می شود.

 به نظر می رسد ، ضعف قانون و عدم اعتنا به حقوق شهروندی از سوی مسئولین شهر و خرید خطا نیازمند بازنگری در حقوق شهروندی و تعاریف آن باشد ، نگذاریم افراد برای رسیدن  به حقوق و خواسته های خود از مسیر های غیر متعارف استفاده نمایند .

 

 

 

 


نظرات کاربران


@