تبریز

سگ ها بر روی کوه بزرگ می شوند و سپس وارد شهر می گردند

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۱ ۲۴-۰۳-۱۴۰۱

مسئولیت کنترل و جمع آوری سگ ها در داخل شهرها بر عهده شهرداری است ، اما با تغذیه کافی سگ ها توسط افرادی با عنوان حمایت از حیوانات ؛ جمعیت سگ ها در شهر تبریز و حومه های آن افزایش شدید یافته است

تبریز امروز: 

سگ و توله هایش روی کوهستان تبریز

 

سگ و توله هایش روی کوهستان تبریز

توله ها روی کوهستان تبریز

توله ها روی کوهستان عینالی تبریز

افزایش تعداد سگ ها در داخل شهر و حاشیه های آن بتدریج به یک مشکل  بزرگ تبدیل می شود .مسئولیت کنترل و جمع آوری سگ ها در داخل شهرها بر عهده شهرداری است ، اما با تغذیه کافی سگ ها  توسط افرادی با عنوان حمایت از حیوانات ؛ جمعیت سگ ها در شهر تبریز و حومه های آن افزایش شدید یافته است.  سگ ها نه تنها به انسان ها حمله می کنند بلکه گوسفندان چوپان ، روباه ها و خرگوش ها هم از حمله آن ها در امان نیستند و بتدریج رشد غیر معقولی در طبیعت به سمت سگ ها در حال شکل گیری است. 


نظرات کاربران


@