چیدمان طنز گونه موزاییک برای تردد نابینایان در تبریز

چیدن موزاییک برای نابینایان - وقتی که معنی آن را کارفرما نمی داند

تاریخ انتشار : ۰۱:۵۹ ۲۳-۰۳-۱۴۰۱

سال هاست که چیدمان موزاییک با نقوش متفاوت برای راهنمایی نابینان جهت حرکت و تردد راحت تر در تبریز هم آغاز شده است ! اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است ، عدم باور و درک موضوع از سوی کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار جهت اجرای صحیح آن می باشد . چیدمان هایی که گاه نابینا را به پرتگاه ،گاه با یک دیوار و گاه بایک سردرگمی در مسیر خود مواجه می کند. راه و مسیر آغاز می شود ؛ اما در میانه مسیر ؛ گذر ناپدید می گردد و ...... نابینا در میانه راه می ماند. این هزینه برای شهر با گذشت چندین سال از آغاز کورکورانه نمودی چندان دلچسب نشان نمی دهد.....کارکنانی که معنی و مفهوم کار خود را نمی دانند . ویدئو مسیری را نشان می دهد که ناگهان آغاز شده است ، موزاییک های با نقوش موازی فرد را در مسیر خود به سمت جلو هدایت می کنند و ناگهان در میانه شکل نقوش به حالت مدور در می آید و ......باز راه خود را می یابد

تبریز امروز:

 

سال هاست که چیدمان موزاییک با نقوش متفاوت برای راهنمایی نابینان جهت حرکت  و تردد راحت تر در تبریز هم آغاز شده است ! اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است ، عدم باور و درک موضوع از سوی کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار جهت اجرای صحیح آن می باشد .

چیدمان هایی که گاه نابینا را به پرتگاه ،گاه با یک دیوار و گاه بایک سردرگمی در مسیر خود مواجه می کند. راه  و مسیر آغاز می شود ؛ اما در میانه مسیر ؛ گذر ناپدید می گردد و ...... نابینا در میانه راه می ماند.

این هزینه برای شهر با گذشت چندین سال از آغاز کورکورانه نمودی چندان دلچسب نشان نمی دهد.....کارکنانی که معنی و مفهوم کار خود را نمی دانند .

ویدئو مسیری را در یکی از پیاده روهای تبریز نشان می دهد که ناگهان آغاز شده است ، موزاییک های با نقوش موازی فرد را در مسیر خود به سمت جلو هدایت می کنند و ناگهان در میانه شکل نقوش به حالت مدور در می آید و ......باز راه خود را می یابد ...... در ادامه راه قطع می شود و موزاییک های صاف برزمین می چسبند و باز موزاییک های گرد و یک پله و .....دیگر هیچ!


نظرات کاربران


@