غزل حافظ شیراز - خوشنویسی محمدعلی فرزبود

به وقتِ سرخوشی از آه و نالهٔ عشـــاق- به صوت و نغمهٔ چنگ و چغانه یاد آرید

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۳ ۱۸-۱۱-۱۴۰۰

معاشران، ز حریفِ شبانه یاد آرید حقوقِ بنـــدگی مخلصانه یاد آرید به وقتِ سرخوشی از آه و نالهٔ عشـــاق به صوت و نغمهٔ چنگ و چغانه یاد آرید

تبریز امروز:

فرزبود -حافظ - معاشران، ز حریفِ شبانه یاد آرید حقوقِ بنـــدگی مخلصانه یاد آرید

معاشران، ز حریفِ شبانه یاد آرید
حقوقِ بنـــدگی مخلصانه یاد آرید

به وقتِ سرخوشی از آه و نالهٔ عشـــاق
به صوت و نغمهٔ چنگ و چغانه یاد آرید


نظرات کاربران


@