اریش ازر هنرمند آلمانی ؛ متن از توفیق وحیدی آذر

قصه های من و بابام -روش جدید تیراندازی+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۹:۳۶ ۲۸-۰۹-۱۴۰۰

بابام همیشه از مهارت خود در تیراندازی می گفت تا اینکه یک روز از من خواست تا با هم به پارک محله برویم، تا او بتواند هدف گیری خود را به من نشان دهد. او مقوایی را که روی آن یک دایره کشیده بود ؛ بر روی درخت نصب کرد و سپس اسلحه بادی خود را به سمت آن نشانه رفت و شلیک کرد. گلوله هنوز به درخت نرسیده روی زمین افتاد ، من که متوجه ماجرا شدم از روی درخت نشانه مقوایی را کندم و در میان تعجب بابام روی زمین و جایی که گلوله افتاده بود ، قرار دادم ! بابام دوباره شلیک کرد ولی این بارگلوله درست روی نشانه مقوایی افتاد، یعنی بابام درست به هدف زده بود.

تبریز امروز:

 

 بابام همیشه از مهارت خود در تیراندازی می گفت تا اینکه یک روز از من خواست تا با هم به پارک محله برویم، تا او بتواند هدف گیری خود را به من نشان دهد. او مقوایی را که روی آن یک دایره کشیده بود ؛ بر روی درخت نصب کرد و سپس اسلحه بادی خود را به سمت آن نشانه رفت و شلیک کرد.

گلوله هنوز به درخت نرسیده روی زمین افتاد ، من که متوجه ماجرا شدم از روی درخت نشانه مقوایی را کندم و در میان تعجب بابام روی زمین و جایی که گلوله افتاده بود ، قرار دادم ! بابام دوباره شلیک کرد ولی این بارگلوله درست روی نشانه مقوایی افتاد، یعنی بابام درست به هدف زده بود.

 

Sohn und Vater  قصه های من و بابام - ٍ  Erich Ohser

New Shooting Way - روش جدید تیراندازی - قصه های من و بابام Vater und Sohn -Erich Ohser -2

New Shooting Way - روش جدید تیراندازی - قصه های من و بابام Vater und Sohn -Erich Ohser

New Shooting Way - روش جدید تیراندازی - قصه های من و بابام Vater und Sohn -Erich Ohser-4


نظرات کاربران


@