گربه ی محله ما برای خوردن گنجشک ها کمین کرده

پیشی ! اینکه نمی شه مهمون بیای و مهمون های دیگه رو بخوری !

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۷ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰

گنجشک ها توی حیاط بودند و پیشی هم داخل برگ ها بالای دیوارپنهان شده بود ؛ واسه خوردن گنجشک ها نقشه کشیده بود ، اما این توی کوچه ممکن بود ، چون خونه خودش قوانین خودش رو داره ! پیشی می تونه فقط آب از سطل کوچک بخوره و یا اگر دلش خواست از غذای خودش ! این که نمی شه مهمون بیایی و مهمون های دیگه رو بخوری !!!! واسه این یک پیش ده لازم بود که هم پیشی فرار بکنه و هم دیگر مهمون های حیاط!

 

تبریز امروز: 

پیشی روی دیوار

پیشی روی دیوار در کمین پرنده

پیشی در کمین پرنده  روی دیوار


نظرات کاربران


@