خط تعلیق - رباعی خیام

تنگی می لعل خواهم و دیوانی

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۹

تنگی می لعل خواهم و دیوانی سد رمقی باید و نصف نانی وانگه من و تو نشسته در ویرانی خوشتر بود آن ز ملکت سلطانی

تبریز امروز:

تنگی می لعل خواهم و دیوانی- خط تعلیق - خیام

تنگی می لعل خواهم و دیوانی

 سد رمقی باید و نصف نانی

وانگه من و تو نشسته در ویرانی

 خوشتر بود آن ز ملکت سلطانی


نظرات کاربران


@