بوعلی " آلبوم نقاشی های کودکان توانبخشی

گلدان !  نقاشی  سوین محرم زاده  11 ساله

گلدان ! نقاشی سوین محرم زاده 11 ساله

درختان ! نقاشی سوین محرم زاده 11 ساله

درختان ! نقاشی سوین محرم زاده 11 ساله

منظره !  نقاشی کوثر اصغری 10 ساله

منظره ! نقاشی کوثر اصغری 10 ساله

دایره گل رنگی !  پریا رنجبران  13 ساله