حکمت !" آلبوم نقاشی در بخش چند رسانه ای تبریز امروز"

نقاشی حسین صادقپور

نقاشی حسین صادقپور

حسین صادقپور درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 14 ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل سندروم دان و ذهنی دارد.

نقاشی حسین صادقپور - گل آفتابگردان

نقاشی حسین صادقپور - گل آفتابگردان

حسین صادقپور درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 14 ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل سندروم دان و ذهنی دارد.

نقاشی حسین صادقپور- به یاد کربلا

نقاشی حسین صادقپور- به یاد کربلا

حسین صادقپور درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 14 ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل سندروم دان و ذهنی دارد.

نقاشی معصومه میدانی - قاصدک

نقاشی معصومه میدانی - قاصدک

معصومه میدانی درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 11ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل سندروم دان و ذهنی دارد.

نقاشی مهدی شه نهاد - گل ها

نقاشی مهدی شه نهاد - گل ها

مهدی شه نهاد درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 11ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل ذهنی دارد.

نقلشی ازمهدی ژاله - رنگ گل ها

نقلشی ازمهدی ژاله - رنگ گل ها

مهدی ژاله درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 13 ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل ذهنی دارد.

نقاشی ازمهدی ژاله - پرنده

نقاشی ازمهدی ژاله - پرنده

مهدی ژاله درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 13 ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل ذهنی دارد.

نقاش پری ناز مهری - آسمان شب

نقاش پری ناز مهری - آسمان شب

پریناز مهری درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 14ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل جسمی حرکتی دارد.

نقاشی پری ناز مهری - زن

نقاشی پری ناز مهری - زن

پریناز مهری درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 14ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل جسمی حرکتی دارد.

نقاش پری ناز مهری - طبیعت

نقاش پری ناز مهری - طبیعت

پریناز مهری درمرکزحکمت باسمنج آموزش می بیند، او 14ساله است ، نقاشی می کشد ، اومشکل جسمی حرکتی دارد.

نقاش یلدا بنده لو - پائیز