خمسه نظامی در موزه آرمیتاژ

مرگ مجنون برسرقبرلیلی

مرگ مجنون برسرقبرلیلی

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

لیلی و مجنون در مکتب

لیلی و مجنون در مکتب

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

مدهوش شدن لیلی و مجنون  در ملاقات یکدیگر

مدهوش شدن لیلی و مجنون در ملاقات یکدیگر

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

رفتن مجنون به خیمه لیلی همراه پیرزن

رفتن مجنون به خیمه لیلی همراه پیرزن

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

دریافت نامه لیلی توسط مجنون

دریافت نامه لیلی توسط مجنون

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

بردن مجنون به کعبه توسط پدرش

بردن مجنون به کعبه توسط پدرش

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

معامله لباس برای رهایی گوزن توسط مجنون

معامله لباس برای رهایی گوزن توسط مجنون

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

معامله اسب برای رهایی آهوان توسط مجنون

معامله اسب برای رهایی آهوان توسط مجنون

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

ملاقات محنون با سلام بغدادی

ملاقات محنون با سلام بغدادی

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

مجنون در تماشای نبرد قبیله ها

مجنون در تماشای نبرد قبیله ها

نقاشی محمود برای سلطان شاهرخ در مکتب هرات - 810 هجری شمسی

مجنون در صحرا