رنگ کردن جدول و آسفالت و .......همه چیز!

حقوق شهروند تبریزی را چه کسی تضمین می کند؟

تاریخ انتشار : ۰۲:۳۲ ۰۷-۰۹-۱۴۰۱

صبح هوا بارانی بود ؛ اما فعالیت رنگ زنی شهرداری متوقف نشده بود ، کارگران پیمانکار باز جدول های خیابان ها را در حال رنگ زنی بودند ؛ بدون آنکه گرد و غبار آنها پاک شود ، هیچ جا دلیلی برای رنگ زدن جدول های بتنی رنگ شده در یک خیابان آرام وجود ندارد ! اگر فضای سبز مظروف و جدول ظرف باشد ، دیگر فضای سبز به چشم نمی خورد بلکه این رنگ ها هستند که چشم را بخود جلب می کنند . اگر این ثروت از جیب شخصی هزینه می شد آیا کسی قبول می کرد موزاییک های کف حیاط خانه اش را بردارد و موزاییک نو بگذارد و کنار باغچه ها را رنگ بزند و گل نکارد و بوته ها را بخشکاند !؟ جدول های کنار خیابان به سرعت در حال رنگ شدن هستند ، آنها حتی رنگ هم داشته باشند باید رنگین شوند ، ثروت عظیمی از شهر به صورت مواد شیمیایی وارد معابر و آب های زیر زمینی می شود اما چاره ای نیست ، دستور چنین است . شهری که هنوز برای نخاله های ساختمانی خود ایزار پودر کردن ندارد و زباله ها را بجای سوزانیدن در زباله سوز در هوای آزاد آتش می زند و یا دپو می کند تا آب های زیر زمینی را آلوده کنند . مجاز به هزینه های کاذب مصرفی مانند رنگ جدول نیست ، البته اگر جدول هم پیدا نشود زمین را رنگ می کنند و.............

تبریز امروز:

صبح هوا بارانی بود ؛ اما فعالیت رنگ زنی شهرداری متوقف نشده بود ، کارگران پیمانکار باز جدول های خیابان ها را در حال رنگ زنی بودند ؛ بدون آنکه گرد و غبار آنها پاک شود ، هیچ جا دلیلی برای رنگ زدن جدول های بتنی رنگ شده در یک خیابان آرام وجود ندارد ! اگر فضای سبز مظروف و جدول ظرف باشد ، دیگر فضای سبز به چشم نمی خورد بلکه این رنگ ها هستند که چشم را بخود جلب می کنند .

اگر این ثروت از جیب شخصی هزینه می شد آیا کسی قبول می کرد موزاییک های کف حیاط خانه اش را بردارد و موزاییک نو بگذارد و کنار باغچه ها را رنگ بزند و گل نکارد و بوته ها را بخشکاند !؟

 

جدول های کنار خیابان به سرعت در حال رنگ شدن هستند ، آنها حتی رنگ هم داشته باشند باید رنگین شوند ، ثروت عظیمی از شهر به صورت مواد شیمیایی وارد معابر  و آب های زیر زمینی می شود اما چاره ای نیست ، دستور چنین است .

شهری که هنوز برای نخاله های ساختمانی خود ایزار پودر کردن ندارد و زباله ها را بجای سوزانیدن در زباله سوز  در هوای آزاد آتش می زند و یا دپو می کند تا آب های زیر زمینی را آلوده کنند . مجاز به هزینه های کاذب مصرفی مانند رنگ جدول نیست ، البته اگر جدول هم پیدا نشود زمین را رنگ می کنند  و.............

کسی کاری بکار این موضوع ندارد که فردا باران و برف تمام این رنگ زنی ها را گل آلوده خواهد کرد و  باز ....

 

چه می توان کرد حقوق شهروند را آیا شورای شهر با رای اندک مردمان شهر به آنان می توان تضمین کرد ؟

 

چه  


نظرات کاربران


@