عکس های مهری وحیدی آذر

شکوفه های درخت سیب در پائیز تبریز

تاریخ انتشار : ۰۴:۲۱ ۰۴-۰۹-۱۴۰۱

اگر قرار بر رستن باشد هر بهانه ای کافیست یک نسیم قطره ای باران رسیدن میوه و ریختن برگ ها حال چه باید کرد در این نمناکان رستن ! شکوفه زدن ! و گل آراستن !

تبریز امروز:

پاییز - درخت  زمستان - شکوفه -Autumn-Spring - Flowers - Tree - Mehrii Vahidi Azar -مهری وحیدی آذر

پاییز - درخت  زمستان - شکوفه -Autumn-Spring - Flowers - Tree - Mehrii Vahidi Azar -مهری وحیدی آذر

پاییز - درخت  زمستان - شکوفه -Autumn-Spring - Flowers - Tree - Mehrii Vahidi Azar -مهری وحیدی آذر

پاییز - درخت  زمستان - شکوفه -Autumn-Spring - Flowers - Tree - Mehrii Vahidi Azar -مهری وحیدی آذر

پاییز - درخت  زمستان - شکوفه -Autumn-Spring - Flowers - Tree - Mehrii Vahidi Azar -مهری وحیدی آذر

پاییز - درخت  زمستان - شکوفه -Autumn-Spring - Flowers - Tree - Mehrii Vahidi Azar -مهری وحیدی آذر

پاییز - درخت  زمستان - شکوفه -Autumn-Spring - Flowers - Tree - Mehrii Vahidi Azar -مهری وحیدی آذر

پاییز - درخت  زمستان - شکوفه -Autumn-Spring - Flowers - Tree - Mehrii Vahidi Azar -مهری وحیدی آذر

اگر قرار بر رستن باشد 

هر بهانه ای کافیست

یک نسیم 

قطره ای باران

رسیدن میوه 

و ریختن برگ ها 

حال چه باید کرد در این نمناکان 

رستن !

شکوفه زدن !

و گل آراستن !


نظرات کاربران


@