پوسترهای چین

چین به مانند بهشت - تاثیرگذاری رسانه ای در چین

تاریخ انتشار : ۰۴:۳۷ ۲۵-۰۷-۱۴۰۱

پوسترهای تبلیغاتی چین ، بخشی از تاریخ رسانه ها و نفوذ در افکار عمومی مردم با بکارگیری هنر رنگین و شاد نقاشی است ............ هرج و مرج جنگ داخلی در پشت تصاویر خوش بینانه اوایل دهه 1970 پنهان شده است. آنها این تصور را ایجاد می کنند که چین بهشتی است که در آن فراوانی حاکم است و همه خوشحال هستند. در پشت صحنه، مبارزه برای قدرت سیاسی ادامه دارد. اما - به استثنای چند مورد - کمپین های گسترده به پایان رسیده است. با احتیاط اولین کالاهای مصرفی لوکس معرفی می شوند. اولین تلویزیون ها در بازار چین ظاهر می شوند.

تبریز امروز:

چین به عنوان بهشت

پوسترهای تبلیغاتی چین ، بخشی از تاریخ رسانه ها و نفوذ در افکار عمومی مردم با بکارگیری هنر رنگین و شاد نقاشی است .... هرج و مرج جنگ داخلی در پشت تصاویر خوش بینانه اوایل دهه 1970 پنهان شده است. آنها این تصور را ایجاد می کنند که چین بهشتی است که در آن فراوانی حاکم است و همه خوشحال هستند. در پشت صحنه، مبارزه برای قدرت سیاسی ادامه دارد. اما - به استثنای چند مورد - کمپین های گسترده به پایان رسیده است. با احتیاط اولین کالاهای مصرفی لوکس معرفی می شوند. اولین تلویزیون ها در بازار چین ظاهر می شوند.


نظرات کاربران


@