گندم هم در عشق آتش یسوخت

تاریخ انتشار : ۰۶:۰۱ ۱۷-۰۵-۱۴۰۱

غرش صدایش ، صدای تندر نبود ! کاش تندر بود و صاعقه ابری نیامد تا ببارد ! رعدی نبود که خروش آن لرزه بر آتش بیافکند و گندم بسوخت ! توپ بود و باروت حرارت بود بی عشق آنچنان که بمب، گندم به آغوش کشید و همه سوخت و ............. آتش در فرجام خنک شد !

تبریز امروز:

گندم ها می سوزند

غرش صدایش ، صدای تندر نبود !

کاش تندر بود و صاعقه

ابری نیامد تا ببارد !

رعدی نبود که خروش آن لرزه بر آتش بیافکند 

و گندم  بسوخت !

توپ بود و باروت

حرارت  بود بی عشق

آنچنان که بمب، گندم به آغوش کشید 

و همه سوخت و .............

آتش در فرجام خنک شد !


نظرات کاربران


@