چه کسی مسئول فضای سبز تبریز است ؟

سوختن چمن ، خشک شدن درخت و هدر رفتن آب!

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۵ ۰۲-۰۵-۱۴۰۱

وقتی پدرم ظهر به خانه می رسید و من را در حال آبیاری کرت خانه می دید ، می گفت پسرم آب را به خورشید مده ! همان " سونی گونه ورمه " حال آب را به خورشید نمی دهند بلکه در خیابان رهایش می کنند تا محو شود و .....آنگاه بگویند برای درخت و چمن آب نداریم !. از ابتدای سال آب فضای سبز خارج از این فضا در خیابان ها بلامصرف جاری است ، ساعت ها آب در خیابان پخش می شود و در دوران کم آبی و گرانبهایی آن هیچ کس مسئولیتی در مورد آن را نمی پذیرد اما اکنون در چند هفته گذشته سوختن چمن گرانبها و خشکیدن درختان چندین ساله بعلت عدم آبیاری ماجرای جدید شهر شده است!

تبریز امروز:

 

وقتی پدرم ظهر به خانه می رسید و من را در حال آبیاری کرت خانه می دید ، می گفت پسرم آب را به خورشید مده ! همان " سویی گونه ورمه " حال آب را به خورشید نمی دهند بلکه در خیابان رهایش می کنند  تا محو شود و .....آنگاه بگویند برای درخت و چمن آب نداریم !.  از ابتدای سال آب فضای سبز خارج از این فضا در خیابان ها بلامصرف جاری است ، ساعت ها آب در خیابان پخش می شود و در دوران کم آبی و گرانبهایی آن هیچ کس مسئولیتی در مورد آن را نمی پذیرد

اما اکنون در چند هفته گذشته سوختن چمن گرانبها و خشکیدن درختان چندین ساله بعلت عدم آبیاری ماجرای جدید شهر شده است! 


نظرات کاربران


@