نقد در آذربایجان با سقوط استبداد قاجاریه

روزنامه فکاهی آذربایجان ، حرکتی در نقد طنز آلوده قدرت

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۸ ۲۳-۰۴-۱۴۰۱

سال 1907 در تبریز هفته نامه فکاهی آذربایجان پا به صحنه نشریات گزارد. این نشریه اولین شماره خود را در تاریخ 6 محرم 1325 قمری انتشار داد. مدیر و صاحب امتیاز آن حاجی میرزا آقا بلوری ازتجار مشروطه طلب بود که مکاتبات با نشریه با عنوان وی با نام حاج میرزا آقا تبریزی انجام می گردید . سردبیری آن برعهده میرزا علی قلی صفروف بود، که در شناسنامه نشریه مدیر و منشی اول علیقلی مدیر احتیاج سابق معرفی گردیده بود. صفروف مردی فعال در عرصه رسانه در آن زمان بود به نحوی که انتشار همزمان و همکاری با دیگر نشریات را نیز عهده دار شده بود. قبول مکاتبات با زبان ترکی و فارسی و با امضای نویسنده بود. زبان طنز ساده ترین و لطیف ترین روش بیان پیچیده ترین مسائل است و در دوران اول مشروطه ، این زبان از سوی نشریه با توانمندی بسیار بیان می گردید.

تبریز امروز:

در روی جلد تصویر میرزا آقاسی به شکل ترسیمی قرار گرفته است

Azarbaijan Magazine  آذربایجان

 

سال  1907 در تبریز هفته نامه  فکاهی آذربایجان  پا به صحنه  نشریات گزارد. این نشریه  اولین شماره خود را در تاریخ 6 محرم 1325 قمری انتشار داد.

مدیر و صاحب امتیاز آن حاجی میرزا آقا بلوری ازتجار مشروطه طلب بود  که مکاتبات با نشریه با عنوان وی با نام حاج میرزا آقا  تبریزی  انجام می گردید . سردبیری آن برعهده میرزا علی قلی صفروف بود، که در شناسنامه نشریه مدیر و منشی  اول علیقلی مدیر احتیاج سابق معرفی گردیده بود.  صفروف مردی فعال در عرصه رسانه در آن زمان بود به نحوی که انتشار همزمان  و همکاری با دیگر نشریات را نیز عهده دار شده بود.

آذربایجان  نشریه Azarbaijan Magaine

قبول مکاتبات با زبان ترکی و فارسی و با امضای نویسنده بود. زبان طنز ساده ترین و لطیف ترین روش بیان پیچیده ترین مسائل است و در دوران اول مشروطه  ، این زبان از سوی نشریه با توانمندی بسیار بیان می گردید.

طراحی های کاریکاتور در آن عصر، نشان از همت بلند دست اندرکاران نشریه می داد . حسین طاهر زاده بهزاد  یکی از کاریکاتوریست های متبحر  و همکار در این نشریه بود.

سمت و سیاق آذربایجان مانند نشریه فکاهی ملانصرالدین  بود که با حمایت  و نفوذ میرزا علی اکبر صابر  و جلیل محمد قلی زاده  در باکو انتشار می یافت

آذربایجان  نشریه Azarbaijan Magaine

 

قیمت نشریه در عصر خود 14 شاهی می بود .

 آذربایجان دارای 8 صفحه بود که چاپخانه آن نیز متعلق به میرزا آقا بلوری و برادران زین العابدین بود . نشریه آذربایجان آگهی را با نرخ  " اعلانات سطری پانصد دینار " می پذیرفت  و علیرغم اینکه نتوانست یک سال دوام بیاورد ، درخواست اشتراک سالانه آن به قیمت 4 تومن قرار گرفته بود .

آذربایجان  نشریه Azarbaijan Magaine

اداره روزنامه آذربایجان  در تیمچه حسینیه تبریز مستقر شده بود.

آذربایجان  نشریه Azarbaijan Magaine

شماره اول نشریه با این شعر در صفحه دوم آغاز می شود. 

ای قلب ، ای نور ظلمت سوز من 

ای قلم ، ای صبح روز افروز من

ای قلم ، ای گنج بی پایان تویی

ای انیس وحشت و هجران تویی

خامه ام ای محرم افکار من

ترجمان فکرت و و اسرار من

ایهاالمحبوس فی سجن الظلم

ایها  المظلوم من هم و غم

سال ها و ماه ها بی خفته ای

کان دری می بایدت ناسفته ای

حالیا برخیز شه دستور داد

اندرآتش دید ما را نور داد  


نظرات کاربران


@