صحبتی با رییس جمهور

الزامات دولت صادق ‌الوعد

تاریخ انتشار : ۱۵:۱۳ ۲۳-۰۳-۱۴۰۱

حالا جناب آقاي رئيسي وقت آنست که در عمل ثابت کنيد صادق‌الوعد هستيد و به آنچه در تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفته‌ايد عمل می‌کنيد. يک مورد از وعده‌هايتان همين جملاتي است که درباره هزينه‌هاي زندگي بازنشستگان گفته‌ايد. الحق والانصاف مطلب درستي در اين زمينه گفتيد و انگشت بر روي واقعيت‌هاي ملموس معيشتي جماعت بازنشستگان گذاشتيد. انتقادتان به دولت وقت که در قالب اين سؤال که «دولت به ما اعلام کند چرا دست در جيب صندوق‌هاي بازنشستگي و بازنشستگان مي‌کند؟» مطرح کرديد نيز کاملاً دقيق و درست بود. به همين دليل، اکنون اين انتظار از شما وجود دارد که به آنچه در اين زمينه گفته‌ايد عمل کنيد و بازنشستگان تأمين اجتماعي را از دولت خود راضي نمائيد. فارغ از اختلاف ‌نظرهائي که ميان صاحبنظران و مسئولين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در زمينه مجاز بودن دولت به تصميم‌گيري برخلاف مصوبه شوراي عالي کار و سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد، شما آقاي رئيس‌جمهور مي‌توانستيد همان مصوبه‌اي که براي افزايش مستمري‌ بازنشستگان ساير سطوح به دولت ارائه شد را تأييد کنيد و اين اقدام با هيچ مشکل قانوني مواجه نمي‌شد. متأسفانه دولت شما درباره مصوبه ارائه شده، مربوط به مستمري‌ ساير سطوح برخلاف واقعيت‌هائي که خود شما در تبليغات انتخابات رياست ‌جمهوري مطرح کرده بوديد تصميم گرفت و با 10 درصد افزايش موافقت کرد. اين احتمال داده مي‌شود که مخالفت دولت با پيشنهاد و مصوبه شوراي عالي کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بدون اطلاع شما آقاي رئيس‌جمهور صورت گرفته باشد و يا اگر خودتان هم در جريان اين تصميم‌گيري بوده‌ايد، در زمان تصميم‌گيري به آنچه خودتان قبلاً درباره هزينه‌هاي زندگي بازنشستگان گفته بوديد توجه نداشتيد و همين غفلت موجب شد دولت درباره ساير سطوح برخلاف نظر سابق خودتان که از وعده‌هاي انتخاباتيتان محسوب مي‌شود تصميم بگيرد. هر کدام از اين دو احتمال درست باشد، در اينکه اين تصميم دولت برخلاف وعده خود شماست ترديدي وجود ندارد. بنابراين، انتظار اينست که شما براي اثبات اينکه «صادق‌الوعد» هستيد، در اين تصميم تجديد نظر و همان پيشنهاد ارائه شده به دولت را تأييد و براي اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ نمائيد. اين، از الزامات دولت صادق‌الوعد است. يکي از نکاتي که شما آقاي رئيس‌جمهور در تبليغات انتخابات رياست ‌جمهوري گفته‌ايد اينست که «چرا دولت (دولت وقت) دست در جيب صندوق‌هاي بازنشستگي و بازنشستگان مي‌کند؟» اين سخن درست نشان مي‌دهد شما توجه داريد که موجودي صندوق بازنشستگي متعلق به بازنشستگان است نه دولت. با توجه به همين واقعيت، حق اينست که دولت براي پرداخت حق بازنشستگان برخلاف نظر و مصلحت آنان تصميم نگيرد. بنابراين، در شرايط کنوني که هر روز بازنشستگان در شهرهاي مختلف نظر مخالف خود با تصميم دولت را ابراز مي‌نمايند، حق اينست که شما با عزمي راسخ به موضوع ورود کنيد و در اين تصميم نادرست تجديد نظر نمائيد و اجازه ندهيد در شرايط حساس کنوني که وقت و نيروي دولت و نظام بايد صرف مسائل مهم‌تري شوند، اين نارضايتي‌ها ادامه و گسترش پيدا کند.

تبریز  امروز:

يکي از عناويني که رئيس‌جمهور رئيسي براي دولت سيزدهم انتخاب کرده «دولت صادق‌الوعد» است. ايشان در چند برنامه تلويزيوني، ضمن تأکيد بر صادق‌الوعد بودن دولت خود گفتند اين دولت به تمام وعده‌هاي خود عمل خواهد کرد. با تکيه بر همين سخن رئيس‌جمهور رئيسي به ايشان يادآور مي‌شويم شما در يکي از برنامه‌هاي تبليغات تلويزيوني انتخاباتي گفته بوديد: «بعضي‌ها فکر مي‌کنند هزينه بازنشستگان عزيز لشکري و کشوري کم شده است. اينها نوه دارند، نتيجه دارند. بايد براي بچه‌هايش هديه بخرد. اين افراد انتظاراتشان به تبع خرج زندگيشان بالا رفته است حتي شايد تا دو يا سه برابر شده باشد. در اطرافيان خود ما هم بازنشستگاني در اين شرايط هستند و مي‌گويند مشکلات ما از زماني که شاغل بوديم بيشتر شده است. دولت (دولت وقت) به ما اعلام کند چرا دست در جيب صندوق‌هاي بازنشستگي و بازنشستگان مي‌کند؟»
حالا جناب آقاي رئيسي وقت آنست که در عمل ثابت کنيد صادق‌الوعد هستيد و به آنچه در تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفته‌ايد عمل می‌کنيد. يک مورد از وعده‌هايتان همين جملاتي است که درباره هزينه‌هاي زندگي بازنشستگان گفته‌ايد. الحق والانصاف مطلب درستي در اين زمينه گفتيد و انگشت بر روي واقعيت‌هاي ملموس معيشتي جماعت بازنشستگان گذاشتيد. انتقادتان به دولت وقت که در قالب اين سؤال که «دولت به ما اعلام کند چرا دست در جيب صندوق‌هاي بازنشستگي و بازنشستگان مي‌کند؟» مطرح کرديد نيز کاملاً دقيق و درست بود. به همين دليل، اکنون اين انتظار از شما وجود دارد که به آنچه در اين زمينه گفته‌ايد عمل کنيد و بازنشستگان تأمين اجتماعي را از دولت خود راضي نمائيد.
فارغ از اختلاف ‌نظرهائي که ميان صاحبنظران و مسئولين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در زمينه مجاز بودن دولت به تصميم‌گيري برخلاف مصوبه شوراي عالي کار و سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد، شما آقاي رئيس‌جمهور مي‌توانستيد همان مصوبه‌اي که براي افزايش مستمري‌ بازنشستگان ساير سطوح به دولت ارائه شد را تأييد کنيد و اين اقدام با هيچ مشکل قانوني مواجه نمي‌شد. متأسفانه دولت شما درباره مصوبه ارائه شده، مربوط به مستمري‌ ساير سطوح برخلاف واقعيت‌هائي که خود شما در تبليغات انتخابات رياست ‌جمهوري مطرح کرده بوديد تصميم گرفت و با 10 درصد افزايش موافقت کرد.
اين احتمال داده مي‌شود که مخالفت دولت با پيشنهاد و مصوبه شوراي عالي کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بدون اطلاع شما آقاي رئيس‌جمهور صورت گرفته باشد و يا اگر خودتان هم در جريان اين تصميم‌گيري بوده‌ايد، در زمان تصميم‌گيري به آنچه خودتان قبلاً درباره هزينه‌هاي زندگي بازنشستگان گفته بوديد توجه نداشتيد و همين غفلت موجب شد دولت درباره ساير سطوح برخلاف نظر سابق خودتان که از وعده‌هاي انتخاباتيتان محسوب مي‌شود تصميم بگيرد. هر کدام از اين دو احتمال درست باشد، در اينکه اين تصميم دولت برخلاف وعده خود شماست ترديدي وجود ندارد. بنابراين، انتظار اينست که شما براي اثبات اينکه «صادق‌الوعد» هستيد، در اين تصميم تجديد نظر و همان پيشنهاد ارائه شده به دولت را تأييد و براي اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ نمائيد. اين، از الزامات دولت صادق‌الوعد است.
يکي از نکاتي که شما آقاي رئيس‌جمهور در تبليغات انتخابات رياست ‌جمهوري گفته‌ايد اينست که «چرا دولت (دولت وقت) دست در جيب صندوق‌هاي بازنشستگي و بازنشستگان مي‌کند؟» اين سخن درست نشان مي‌دهد شما توجه داريد که موجودي صندوق بازنشستگي متعلق به بازنشستگان است نه دولت. با توجه به همين واقعيت، حق اينست که دولت براي پرداخت حق بازنشستگان برخلاف نظر و مصلحت آنان تصميم نگيرد. بنابراين، در شرايط کنوني که هر روز بازنشستگان در شهرهاي مختلف نظر مخالف خود با تصميم دولت را ابراز مي‌نمايند، حق اينست که شما با عزمي راسخ به موضوع ورود کنيد و در اين تصميم نادرست تجديد نظر نمائيد و اجازه ندهيد در شرايط حساس کنوني که وقت و نيروي دولت و نظام بايد صرف مسائل مهم‌تري شوند، اين نارضايتي‌ها ادامه و گسترش پيدا کند.


نظرات کاربران


@