ویرجیلیو گویدی

طبیعت بی جان با ماهی

تاریخ انتشار : ۰۴:۲۶ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱

ویرجیلیو گویدی که در رم بزرگ شد، خود را در هنر رنسانس و باروک ایتالیا غرق کرد. اما زمانی که در سال 1913 "طبیعت بی جان با ماهی" را نقاشی کرد، علاقه مند به سزان شده بود که تأثیرش را شاید بتوان در انتخاب موضوع، کار با رنگ و پردازش نور مشاهده کرد.

تبریز امروز:

ویرجیلیو گویدی-زندگی بی جان با ماهی

ویرجیلیو گویدی که در رم بزرگ شد، خود را در هنر رنسانس و باروک ایتالیا غرق کرد. اما زمانی که در سال 1913 "زندگی بی جان با ماهی" را نقاشی کرد، علاقه مند به سزان شده بود که تأثیرش را شاید بتوان در انتخاب موضوع، کار با رنگ و پردازش نور مشاهده کرد.

طبیعت بی جان با ماهی یا "زندگی بی جان با ماهی" با  پیشنهاد اولیه 10 هزار  یورو و با  تخمین 12هزار یورو تا 18هزار یورو  در حراج کریستیز ارائه می شود  امضای ویرجیلیو گویدی (1892-1984) طبیعت بی جان با ماهی در پایین سمت راست در سال 1913 گویدی قرار گرفته  است، نقاشی این اثر رنگ   20.6 × 32 سانتی متر. در سال 1913 اجرا شد .

 

کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@