نقاشی از اسرا جواد پور

راستی، تو کجایی؟

تاریخ انتشار : ۰۳:۲۱ ۱۰-۰۳-۱۴۰۱

آب آبی است. آسمان آبی روشن بعضی ها می گویند نیلی ! خاک خاکی است و درخت سبز بر روی آن خورشید هم که سرجایش با ابرهایش در این ماجرا ، پس من کجا هستم ؟ کجا خواهم بود ؟ راستی! توکجایی؟

تبریز امروز:

اسرا جواد پور  - نقاشی - تابستان آبی

آب آبی است. 

آسمان آبی روشن 

بعضی ها می گویند نیلی !

خاک خاکی است و درخت سبز بر روی آن!

خورشید هم که سرجایش با ابرهایش

در این ماجرا ، پس من کجا هستم ؟

کجا خواهم بود ؟ 

راستی!

تو کجایی!

 


نظرات کاربران


@