بابک وحیدی آذر

و گنجشک در میان شکوفه ها قهقه سر داد

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۹ ۱۹-۰۱-۱۴۰۱

یک تبسم یک لبخند قدری عطر کمی رنگ طراوت باران بوی خوش و گنجشک مفتون شد آواز شادمانی سر داد و با جیریک جیریکش قهقه ها زد

تبریز امروز:

گنجشک و شکوفه ها - Babak Vahidi Azar

یک تبسم 

یک لبخند

قدری عطر

کمی رنگ 

طراوت باران 

بوی خوش 

و گنجشک مفتون شد 

آواز شادمانی سر داد

و با جیریک جیریکش

قهقه ها زد 

گنجشک و شکوفه ها - Babak Vahidi Azar

 

 


نظرات کاربران


@