فقر تحمل ناپذیر بر روی کارتن مقوایی

صدای حزن آلود ملودیکا در کوچه ای از کوچه های دنیا به گوش می رسد

تاریخ انتشار : ۰۷:۵۲ ۱۵-۱۲-۱۴۰۰

او هم یک بار شانس آمدن بر روی کره خاکی را داشته است ! او در این یک بار آزمون شانس ، ملودیکانواز کنار پیاده رو شده است ! کودک بر روی کف سنگی زمین نشسته است و با ملودیکا آهنگ غمین می نوارد ! غروب خورشید اندک اندک بر روشنایی ها سیطره می اندازد. دختر جوانی راه خود را خم می کند تاسکه ای به او بدهد ، پشت سر او یک دانشجوی جوان یک سکه دیگر تحویلش می دهد و عده ای بسیار از مقابلش رد می شوند و ............ او را جدی نمی گیرند ! مردی با کارتن به سمتش می آید ، کارتن مقوایی را بر روی زمین پهن می کند و از او می خواهد روی سنگ های سرد و نمور ننشیند و ...... باز صدای حزن آلود ملودیکا در کوچه ای از کوچه های دنیا به گوش می رسد و .....

تبریز امروز:

سایه های کودکی بر روی چهره ملودیکا زن

او هم یک بار شانس آمدن بر روی کره خاکی را داشته است ! او در این یک بار آزمون شانس ، ملودیکانواز کنار پیاده رو شده است ! کودک بر روی کف سنگی زمین نشسته است و  با ملودیکا آهنگ غمین می نوارد !  غروب خورشید اندک اندک بر روشنایی ها سیطره می اندازد.  دختر جوانی راه خود را خم می کند تاسکه ای به او بدهد ، پشت سر او یک دانشجوی جوان یک سکه دیگر تحویلش می دهد و عده ای  بسیار از مقابلش رد می شوند  و ............ او را جدی نمی گیرند !

مردی با کارتن به سمتش می  آید ، کارتن مقوایی را بر روی زمین پهن می کند و از او  می خواهد روی سنگ های سرد و نمور ننشیند و ...... باز صدای حزن آلود ملودیکا  در کوچه ای  از کوچه های دنیا به گوش می رسد  و ......


نظرات کاربران


@