غزل حافظ- خوشنویسی محمدعلی فرزبود

کی شعرِ تر انگیـــزد خاطر که حزین باشد

تاریخ انتشار : ۱۸:۲۶ ۲۳-۱۱-۱۴۰۰

کی شعرِ تر انگیـــزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد در کارِ گلاب و گل حکمِ ازلــــی این بود کاین شاهدِ بازاری وآن پرده‌نشین باشد هر کو نکنـــد فهمی زین کلکِ خیـــــال‌انگیز نقشش به حرام اَر خود صورتگرِ چین باشد

تبریز امروز:

کی شعرِ تر انگیـــزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد  در کارِ گلاب و گل حکمِ ازلــــی این بود کاین شاهدِ بازاری وآن پرده‌نشین باشد  هر کو نکنـــد فهمی زین کلکِ خیـــــال‌انگیز نقشش به حرام اَر خود صورتگرِ چین باشد- محمدعلی فرزبود

کی شعرِ تر انگیـــزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

در کارِ گلاب و گل حکمِ ازلــــی این بود
کاین شاهدِ بازاری وآن پرده‌نشین باشد

هر کو نکنـــد فهمی زین کلکِ خیـــــال‌انگیز
نقشش به حرام اَر خود صورتگرِ چین باشد


نظرات کاربران


@