افغانستان

زندگی در روستای کوهستانی

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۸ ۱۹-۱۱-۱۴۰۰

در زیر برف در دوردست های ساکت و در ارتفاع کوه ها گویی هیچ خبری از آلام سرزمین ندارند ، زندگی روستایی با مشقات بی پایان خود زی و یک روستای دورافتاده این دیار است.بایی ساده خود را همراه دارد ............. ایجا کوه های بلند افغانستان

تبریز امروز:

 

در زیر برف در دوردست های ساکت و در ارتفاع کوه ها گویی هیچ خبری از آلام سرزمین ندارند ، زندگی روستایی با مشقات بی پایان خود زی و یک روستای دورافتاده این دیار است.بایی ساده خود را همراه دارد ............. ایجا کوه های بلند افغانستان  


نظرات کاربران


@