مجید سپهروند صاحب قلم و نویسنده تبریزی یک سال پیش چشم از جهان بربست!

یکسال از خاموشی معلم شهر گذشت

تاریخ انتشار : ۱۸:۲۴ ۲۹-۱۰-۱۴۰۰

آخرین پیام صفحه فیس بوکش را نوشتم ؛ " امروز صاحب این صفحه ، آخرین برگ حیاتش را تکمیل کرد .30 دی ماه 1399 بعد از ظهر ...مجید سپهروند مرد پر غوغای درون، اما آرام ، معلم شهر ما که با کودکان و نوجوان های نابینا نیز در مدرسه شان آموزش و تعلیم و تربیت داشت ....با صدها صفحه نوشته های دست نویسش و با کتاب های منتشر شده اش در تاریخ و با طنز هایش و دوستی و رفاقتش به تاریخ پیوست .... او اراده برای زیستن داشت و زندگی اش پر از برکت برای اجتماعش بود و می توان گفت زندگی کرد با لذت ....از حیات بر روی زمین !!!!"

تبریز امروز:

مجید سپهروند -Majid Sepehvnd

آخرین پیام  صفحه  فیس بوکش را نوشتم  ؛ " امروز صاحب این صفحه ، آخرین برگ حیاتش را تکمیل کرد .30 دی ماه 1399 بعد از ظهر ...مجید سپهروند مرد پر غوغای درون، اما آرام ، معلم شهر ما که با کودکان و نوجوان های نابینا نیز در مدرسه شان آموزش و تعلیم و تربیت داشت ....با صدها صفحه نوشته های دست نویسش و با کتاب های منتشر شده اش در تاریخ و با طنز هایش و دوستی و رفاقتش به تاریخ پیوست .... او اراده برای زیستن داشت و زندگی اش پر از برکت برای اجتماعش بود و می توان گفت زندگی کرد با لذت ....از حیات بر روی زمین !!!!"

***

فیس بوک می گوید؛ "اگر فیس بوک مطلع شود که فردی فوت کرده است، خط مشی ما این است که حساب را به یادگار بگذاریم. حساب‌های یادگاری مکانی برای جمع‌ شدن دوستان و خانواده و اشتراک‌گذاری خاطرات پس از فوت شخص است. یادگاری کردن یک حساب نیز با جلوگیری از ورود هر کسی به آن، به ایمن نگه داشتن آن کمک می کند."

***

باز به صغحه ی فیس بوکش سری زدم ، صفحه سرد بود ، یک سال گذشته را کسی برای پیام گذاردن ، وارد آن صفحه نشده بود ! سکوت و خاموشی در آن صفحه دیجیتال  به چشم می خورد ! می توانستی روح سرد صفحه را هم درک کنی !  اما فیس بوک بی خبر از این ماجرا هنوز مانده است..... هنوز برایش صفحه ی یادگار نگذاشته است ! صفحه ساکت مانده و تو می دانی دیگر " مجید سپهروند " معلم کودکان هرگز پیغامی برای دوستانش نخواهد نوشت و این سرنوشت محتوم انسان چقدر لرزاننده تن و روح آدمی است ! خداوند بیامرزدش ، و همواره یاد لبخند آرام او را تسکین بخش غیابش در خانه نگه دارد !


نظرات کاربران


@