توفیق وحیدی آذر

غروب آتشین تبریز!

تاریخ انتشار : ۰۷:۱۳ ۲۶-۱۰-۱۴۰۰

برف سفید روی زمین سرخی آتش بر آسمان چه سان می توان جمع شان کرد؟ این زمین را با آن آسمان !

تبریز امروز:

Sunset -غروب - توفیق وحیدی آذر - Tofigh Vahidi Azar

برف سفید روی زمین 

سرخی آتش بر آسمان 

چه سان می توان جمع شان کرد؟

این زمین  را

 با آن آسمان  ؟!

 

 توفیق وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@