افغانستان

فغان کودک افغان

تاریخ انتشار : ۰۹:۱۶ ۲۲-۰۵-۱۴۰۰

کودکم ! خون تو ! با خون سیاوشان درهم آمیخت ! زمان های بسیار است که در سرزمینت سرخی رنگ سال شده است ! اما روزی خواهد رسید که این سرخی فقط آتش حرارت دل ها باشد!

تبریز امروز:

کودک زخمی افغان- Afghan Injured Child

 

کودکم !

خون تو !

با خون سیاوشان درهم آمیخت !

 زمان های بسیار است 

که در سرزمینت سرخی رنگ سال شده است !

 اما روزی خواهد رسید که این سرخی فقط آتش حرارت دل ها باشد!

 


نظرات کاربران


@