گلستان سعدی ؛ خوشنویسی محمدعلی فرزبود

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال

تاریخ انتشار : ۰۹:۳۹ ۲۹-۰۳-۱۴۰۰

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت...............................

تبریز امروز:

  گلستان سعدی ؛  خوشنویسی محمدعلی فرزبود

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت.

مکن نماز بر آن هیچکس که هیچ نکرد

که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد

.........................................................................................................

خط محمدعلی فرزبود

 

...........................

 


نظرات کاربران


@