25 اسفند 1285 روز تولد پروین اعتصامی

دست خطی از محمدعلی فرزبود در سالگرد تولد پروین اعتصامی

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۸ ۲۴-۱۲-۱۳۹۹

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن چشم دل را با چراغ جان منور داشتن آب حیوان یافتن بی رنج در ظلمات دل زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن

تبریز امروز:

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن - پروین اعتصامی

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن
دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن
گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن
چشم دل را با چراغ جان منور داشتن
آب حیوان یافتن بی رنج در ظلمات دل
زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن


نظرات کاربران


@