ساعت 11/30 مراسم تشییع جنازه در وادی رحمت با لحاظ شرایط کرونا برگزار می گردد

مجید سپهروند معلم و نویسنده ی شهر تبریز در گذشت

تاریخ انتشار : ۱۸:۲۶ ۳۰-۱۰-۱۳۹۹

سی دی ماه 1399 مجید سپهروند ، آخرین برگ از کتاب حیاتش را در 78 سالگی تکمیل کرد . بعد از ظهر! ... مردی که درونش پر غوغا بود ولی به ظاهر آرام می نمود. معلم شهر ما که با کودکان و نوجوان های نابینا نیز در مدرسه شان آموزش داشت ....با صدها برگ دست نوشته هایش و با کتاب های منتشر شده اش در تاریخ سرزمینش کهنسالش ، با طنز هایش و دوستی و رفاقتش؛ خود به تاریخ مرز و بوم پیوست .... او اراده برای زیستن داشت، از سال ها پیمودن کوه ها و گیاه خواری برای حیات سالم و تجارب بسیار زندگی و زیستن پر از برکت برای اجتماع ، می توان گفت زندگی کرد با لذت و شور حیات و به آرامی پا از زمین برکند و تن به خاک سپرد و حیاتش را عوض کرد.... ..

تبریز امروز:

Majid Sepehrvand- مجید سپهروند

  سی دی ماه 1399 مجید سپهروند ، آخرین برگ از کتاب  حیاتش را تکمیل کرد . بعد از ظهر ! ... مردی که درونش پر غوغا بود ولی به ظاهر آرام می نمود. معلم شهر ما که با کودکان و نوجوان های نابینا نیز در مدرسه شان آموزش داشت ....

Majid Sepehrvand- مجید سپهروند

با صدها  برگ دست نوشته هایش و با کتاب های منتشر شده اش در تاریخ سرزمینش کهنسالش ، با طنز هایش و دوستی و رفاقتش؛ خود به تاریخ مرز و بوم پیوست .... او اراده برای زیستن داشت، از سال ها پیمودن کوه ها و گیاه خواری برای حیات سالم و تجارب بسیار زندگی و زیستن پر از برکت برای اجتماع ، می توان گفت زندگی کرد با لذت و شور حیات و به آرامی پا از زمین برکند و تن به خاک سپرد و حیاتش را عوض کرد....

Majid Sepehrvand - مجید سپهروند

ساعت یازده و سی در 99/11/1  مراسم تشییع جنازه معلم و نویسنده تبریز در وادی رحمت ، در ایام سخت  و سوز کرونا برگزار می گردد.....

 


نظرات کاربران


@