وقتی خودروهای متوقف حریم عبور و مرور شهروند را تصاحب می کنند.

طراحی شهر ؛ بدون لحاظ حدود تراکم و ترافیک ! + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۲ ۱۹-۰۶-۱۳۹۹

راننده خودروی متوقف در سمت چپ ناگهان به طرف دست راست خیابان حرکت می کند و ماشینی که مسیر باریک خود را از میان دو ماشین متوقف انتخاب کرده ، تحت تاثیر حرکت ناگهانی او پا روی ترمز می گذارد و یک برخورد جزیی بوجود می آید .راننده ماشین متوقف مدعی تخلف از سوی راننده در حال حرکت است و می گوید چرا دقت نکرده و سر و صدا بالا می رود ......... فرهنگ، مهندسی و نظارت و کنترل می توانند نقش موثری در ترافیک داشته باشند . در محلی که امکان احداث پارکینگ برای تمام ساکنین نبوده است ، شاید لازم می بود طراحی بر اساس ساختمان های کم مرتبه و تک واحدی انجام می گرفت . خیابان باریک است و در پارکینگ بحد کافی برای ماشین ها جا وجود ندارد.

تبریز امروز:

 

 راننده خودروی متوقف در سمت چپ ناگهان به طرف دست راست خیابان حرکت می کند و ماشینی که مسیر باریک خود را از میان دو ماشین متوقف انتخاب کرده ، تحت تاثیر حرکت ناگهانی او  پا روی ترمز می گذارد و یک برخورد جزیی بوجود می آید .راننده ماشین متوقف مدعی تخلف از سوی راننده در حال حرکت است و می گوید چرا دقت نکرده و سر و صدا بالا می رود .......

 ***

 فرهنگ، مهندسی و نظارت و کنترل می توانند نقش موثری در ترافیک داشته باشند . در محلی که امکان احداث پارکینگ برای تمام ساکنین نبوده است ، شاید لازم می بود طراحی بر اساس ساختمان های کم مرتبه و تک واحدی انجام می گرفت . خیابان باریک است و در پارکینگ بحد کافی برای ماشین ها جا وجود ندارد. 

 

مکانیزم نظارت و کنترل حساسیت چندانی از خود نشان نداده است و بنابر این یک خیابان عمومی تبدیل به پارکینگ شده است، طراحی تراکم و جانمایی ساختمان ها  در شهر و مهندسی خطای آن و کنار بودن دستگاه های نظارت و خطای فرهنگ در تعدی به حریم شهروند دست در دست هم داده اند که خودرو ها خیابان عمومی را به پارکینگ تبدیل کنند  و محلی که گنجایش بلند مرتبه سازی را نداشت ، با انبوه ساکنین و ماشین ها پر شود ....

 

 


نظرات کاربران


@