یک صحنه از آجی چایی در کنار تبریز

آجی چایی + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۹:۱۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹

مانند ماری پیچ و خم به تن داده و در بستر زمین پیش می رود ، از هرجا که گذشته سپیدی نمک خود را به آنجا پاشیده است ؛ زمانی نه چندان دور در گوی بورون آجی چایی شنا کردن یک تفریح تعطیلات بود ......آجی هنوز علیرغم بی مهری ها زیبا مانده است

تبریز امروز:

 مانند ماری پیچ و خم به تن داده و در بستر زمین پیش می رود ، از هرجا که گذشته سپیدی نمک خود را به آنجا پاشیده است ؛ زمانی نه چندان دور در گوی بورون آجی چایی شنا کردن یک تفریح تعطیلات بود ......آجی هنوز علیرغم بی مهری ها زیبا مانده است.     

 
از جاده قدیم اهر که می گذری ، با رسیدن به ونیار ، شاهد آجی چایی هستی ، که در کنار جاده با توست . گاه مناظرش متفاوت تر دیده می شوند و این یکی از صحنه های خاص آجی است ، که سگی تنها  در کنارش به زوزه کشیدن ایستاده است. 

نظرات کاربران


@