رباعیات خیام - خط تعلیق

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من!

تاریخ انتشار : ۱۶:۵۴ ۰۱-۰۲-۱۳۹۹

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من

تبریز امروز:

خط تعلیق - اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من


نظرات کاربران


@