خط از حبیب شجاری

قطعۀ کتابتِ شکسته نستعلیق

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۲ ۱۹-۱۱-۱۳۹۸

آورده‌اند که کسی از بغداد برخاست و به میهنه آمد به نزدیکِ شیخِ ما قدس‌الله روحِ‌العزیز و از شیخِ ما سئوال کرد که ای شیخ حقّ سبحانه و تعالی این خلایق را به چه آفرید؟ حاجتمندِ آفرینشِ ایشان بود؟ شیخ گفت: نه، امّا از جهتِ سه چیز آفرید. اوّل آنکه قدرتش بسیار بود، نظارگی می‌بایست. دوّم آنکه نعمتش بسیار بود، خورنده می‌بایست. سوّم آنکه رحمتش بسیار بود، گناهکارش می‌بایست

تبریز امروز:

حبیب شجاری - کتابت

آورده‌اند که کسی از بغداد برخاست و به میهنه آمد به نزدیکِ شیخِ ما قدس‌الله روحِ‌العزیز و از شیخِ ما سئوال کرد که ای شیخ حقّ سبحانه و تعالی این خلایق را به چه آفرید؟ حاجتمندِ آفرینشِ ایشان بود؟
شیخ گفت: نه، امّا از جهتِ سه چیز آفرید.
اوّل آنکه قدرتش بسیار بود، نظارگی می‌بایست.
دوّم آنکه نعمتش بسیار بود، خورنده می‌بایست.
سوّم آنکه رحمتش بسیار بود، گناهکارش می‌بایست


نظرات کاربران


@