افسانه ای که بر روی سن تکرار می شود

آپاردی سئللر سارانی در طرابزون

تاریخ انتشار : ۰۲:۰۸ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸

آپاردی سئللر سارانی افسانه فولکلوریک و روایت زندگی انسان ها ، عشق و فراق و شادمانی و زاده شدن و عوض کردن دنیا و غیرت مردمان و دفاع از ناموس خویش و اجتماع دارد. وفاداری به عشق و پابرجایی آن در فولکلور بسیار غنی و پر انرژی است ، تراژدی فولکلور مردم در این ماجرا تنها موییدن نیست بلکه جوانه زدن و تداوم حیاتی است که همراه با جسارت و غرور است.

تبریز امروز:

آپاردی سئللر سارانی

آپاردی سئللر سارانی افسانه فولکلوریک و روایت زندگی انسان ها ، عشق و فراق و شادمانی و زاده شدن و عوض کردن دنیا و غیرت مردمان و دفاع از ناموس خویش و اجتماع دارد. وفاداری به عشق و پابرجایی آن در فولکلور بسیار غنی و پر انرژی است ، تراژدی فولکلور مردم در این ماجرا تنها موییدن نیست بلکه جوانه زدن و تداوم حیاتی است که همراه  با جسارت و غرور است.

آپاردی سئللر سارانی در این ماه در طرابوزن به روی سن می رود، ابراهیم عباسعلی زاده کارگردان نمایشی است که توسط مرتضی هاشم پور برداشت و تحریر شده است.


نظرات کاربران


@