اموجی نماد انسان ناشادمان امروزین

17 جولای ، روز جهانی اموجی!

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۱ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸

دنیای فراصنعتی که نمادانقلاب الکترونیک است؛ توانسته است مفاهیم و تاثیر خاص خود را بر زندگی بشر امروزی در همه جای دنیا بگذارد . بجای درود یک علامت ، بجای نشان دادن شادمانی علامتی دیگر ؛ برای تشکر علامتی ویژه و نمادها جای الفبا و کلمات را گرفته اند ؛ اموجی نمود انسانی ناشادمان امروزی است .که عشق و علاقه اش را هم اموجیزه کرده است.

تبریز امروز:

دنیای فراصنعتی که نمد انقلاب الکترونیک است؛ توانسته است مفاهیم  و تاثیر خاص خود را بر زندگی بشر امروزی در همه جای دنیا بگذارد . بجای درود یک علامت ، بجای نشان دادن شادمانی علامتی دیگر ؛ برای تشکر علامتی ویژه و نمادها جای الفبا و کلمات را گرفته اند ؛ اموجی نمود انسانی ناشادمان امروزی است .


نظرات کاربران


@